måndag 19 december 2011

Yggdrasil - en ekologisk bild av världen

Yggdrasil, Livets träd, som sträcker sig genom alla världar är centralt i den fornnordiska mytologin . Berättelsen om detta träd har många paralleller till vår tids ekologiska grundsyn på tillvaron. Henrik Hallgren skriver så här om Yggdrasil i boken Forn sed i nutid:

Det ger oss en närmast ekologisk bild av världen. Universum som en växande, sammanhängande helhet. Myterna berättar att Yggdrasil växer vid en underbar källa som kallas Urs brunn. Från denna källa hämtar Yggdrasil sin näring och vatten. Vattnet flödar upp i stammen och droppar ned från trädets grenar i form av honumngsdagg som håller hela jorden grön.

Det berättas att en hjort vid namn Eiktyrner äter av världsträdets blad. Från dess horn dryper vätskan ned i Hvergelmer, en annan källa dit Yggdrasil sträcker sina rötter och hämtar näring. Så sluts kretsloppet.

Vid Urs brunn lever de tre nornorna Urd; Verdandi och Skuld. Varje dag hämtar de heligt vatten ur brunnen och öser det över trädets stam. Detta gör att Yggdrasil helas från skador och kan fortsätta växa. Det finns nämligen många krafter som förstör livets träd, som gnager sönder dess rötter och sliter av dess blad och grenar,

Den kosmiska ordningen, det stora ekologiska sammanhang som Yggdrasil berättar om, det är en sårbar ordning, den måste ständigt upprätthållas av gudarna och av Nornornas livgivande vatten. Detta uppgift är också människans uppgift enligt de gamla sederna.

fredag 2 december 2011

Frihetens begränsningar

I sin bok Välfärd utan tillväxt skriver Tim Jackson att han ser möjligheten att blomstra som en bra utgångspunkt när vi diskuterar livskvalitet. Han anser dock att denna vision måste tolkas försiktigt. Det handlar inte om en uppsättning lösryckta friheter utan om en rad begränsade möjligheter att leva väl inom klart definierade gränser.

I en värld av gränser är vissa friheter antingen omöjliga eller omoraliska. Friheten att att ändlöst konsumera materiella produkter är en av dem. Friheten att uppnå socialt erkännande på bekostnad av barnarbete i leveranskedjan, att finna meningsfullt arbete på beskostnad av ett sammanbrott i den biologiska mångfalden eller att delta i samhällslivet på bekostnad av framtida generationer kan vara andra.

torsdag 27 oktober 2011

Ägande och konsumerande tar tid i anspråk

I Magasin Camino så intervjuas tidsforskaren Jörgen Larsson angående den tidspress som många upplever i vårt samhälle. Han menar att det inte sällan är våra materiella ting som dränerar oss på tid.

Ägande och konsumerande tar tid i anspråk. Först sak man tjäna in pengarna, sen ska man hinna använda det, att inte hinna använda ditt nyinköpta piano kan bidra till tidspress. Man ska läsa tester om det man planerar att köpa, sedan ska man göra själva inköpet, därefter ska man sköta om det man har köpt, sedan ska man kanske reparera det när det har gått sönder och så ska man förvara det och flytta runt det, upp på vindern och till sist ska man göra sig av med det.

Allt det där är ett ganska omfattande konsumtionsarbete som bidrar till tidspress. Vår fritid gå allt mer åt till vårt oavlönade extraknäck som materialförvaltare.

torsdag 13 oktober 2011

Ekologismens sex perspektiv

Henrik Hallgren har skrivit boken Det gröna skiftet. I sin blogg med samma namn sammanfattar han ekologismens sex perspektiv på det gröna skiftet så här:

1) Den gröna förståelsen - allt hänger samman
2) Den gröna etiken - kärleken till livet
3) Den gröna maktanalysen
- de sammanvävda förtrycken
4) Den gröna demokratin
- att låta jordens röster höras
5) Den gröna ekonomin
- ett livsbaserat perspektiv
6) Det gröna jaget
- sökandet efter helhet och djup

tisdag 20 september 2011

Årspraktikan

I vår urbana och elektrifierade tillvaro med högt tempo är det lätt att tappa kontakten med naturen och årstiderna, men för den som ger sig tid att studera naturens alla nyanser öppnar sig fantastiska världar. Man får även en större förståelse för historien, för våra förfäder som levde mycket natur- och säsongsbundet.

En stor hjälp på vägen kan man få av boken Årspraktikan - natur, seder och bruk månad för månad författad av Britt-Marie Hallbert. I beskrivningen kan man läsa:

Här finns kunskap som håller på att gå förlorad om våra vanligaste djur, årstidernas växlingar, kalenderårets traditioner samt mängder med tips och idéer om vad naturen har att bjuda, året om. Det kan handla om hur igelkotten överlever vintern, den bästa medicinen mot getingstick, gamla tiders "satirsika julklappar" eller varför knölsvanarna i Stockholm har ett eget bankkonot.

måndag 25 juli 2011

Argaladei

För den som vill få inspiration till ett enkelt och naturnära friluftsliv så finns nätverket och föreningen Argaladei, vars namn är hämtat från ett svensktnorskt gränsfjäll i höjd med Kvikkjokk. Föreningen gav under många år ut en tidskrift där mycket kunskap är samlad. En del nummer går fortfarande att beställa.


Om Argaladei

Argaladei är en förening som vill erbjuda vägar till naturupplevelser och verka för ett resursbevarande samhälle. Vi vill förmedla kunskap om naturen genom enkelt friluftsliv, kombinera naturintresse och kulturellt engagemang, samt bidra till en ökad social och politisk medvetenhet. Argaladei är ett samarbetsforum för natur- och friluftsintresserade.

(Från hemsidan)

tisdag 31 maj 2011

Förädling av ögonblicket

På mina vandringar får jag ofta möjlighet att odla min sinnesnärvaro. Ute i skogen och uppe på fjället har jag betydligt lättare att leva i nuet. Den stora utmaningen är att ta med sig detta in i vardagen.

Sällan har jag hört någon uttrycka sinnesnärvaro vackare än Henry David Thoreau:

Oberoende av väder, under alla klockslag dag som natt, har jag varit angelägen om att förädla ögonblicket och också göra en skåra för det på min käpp; jag har velat stå på mötespunkten mellan två evigheter, det förflutna och framtiden, vilket är ingenting annat än det nuvarande ögonblicket; och på denna linje ville jag balansera på tå.

tisdag 26 april 2011

Två viktiga frågor

Vi överöses dagligen av kommersiella budskap. En massiv övertalningskampanj att lycka handlar om att konsumera olika produkter når oss överallt. Det är lätt att villa bort sig själv i allt detta och tappa riktningen i våra liv.

Två frågor som är varianter på en och samma fråga, kan vi då ställa oss, skriver Giséla Linde i boken Lev enklare - idéer för en hållbar livsstil:

Vad önskar du dig mest av allt?
Hur vill du leva ditt liv?

Giséla Lindes recept är att försöka leva ett enklare liv som hon menar i sin förlängning brukar leda till ett rikare och lyckligare liv. Hon fortsätter:

Skriv ordet enkelhet i handen som en påminnelse, lev med begreppet några dagar och använd det som en sorteringsapparat för dina vardagsval - om jag vill leva enklare, ska jag välja si eller så just den här gången.

fredag 15 april 2011

Cradle to Cradle

Cradle to Cradle, Vagga till vagga, är ett grönt designkoncept som innebär att allt som vi producerar ska kunna återanvändas i en evig cykel, precis som i naturen. Det handlar om att designa produkter rätt från början så att material i nästa steg kan bli näring åt mikroorganismer eller råvara till nya produkter med bibehållen kvalitet.

I Cradle to Cradle utgår man från tre principer:

Avfall=näring
Solen som energikälla i alla dess former
Främja mångfald


fredag 18 mars 2011

Gerotranscendens - det positiva åldrandet

I vårt samhälle råder en stor upptagenhet av ungdomskultur i olika former. Det är från ungdomen det nya kommer, modet, musiken och många politiska rörelser. Media och kommersiella aktörer hänger på. Att bli äldre har låg status. Åldrandet göms undan på institutioner och/eller hamnar i mediaskugga.

Jag tror att vi skulle må bra av att se varje fas i livet, barndomen, ungdomspåren, medelåldern och ålderdomen, som något unikt och positivt med sina särskilda förtjänster, ungefär som årstidsväxlingarna i naturen.

Gerotranscendens, som ligger i linje med det här resonemanget, är en psykosocial utvecklingsteori om det positiva åldrandet. Teorins upphovsman är professor Lars Tornstam. På hemsidan finns mycket matnyttigt, bland annat beskrivs gerotrancendensens kännetecken som kan upplevas i varierande antal och olika mycket:

Förändrad tidsuppfattning En känsla av att vara barn, ungdom, vuxen, medelålders och gammal på en och samma gång! Man ser tillbaka på gamla livsupplevelser med nya och mer livserfarna ögon. Ibland kan även gamla oförrätter klaras upp.

Ökad känsla av samhörighet med tidigare och kommande generationer. Som en länk i en generationskedja, där hela kedjan blir lika viktig som den egna länken.

Mindre rädd för döden. Man tycks nu betrakta döden mer som en naturlig del av livets process.

Det blir lättare att acceptera livets mysterier och att man faktiskt inte kan förstå allt.

Finner större värde och nöje i de små, vardagliga sakerna i livet. Exempelvis kan musik, konst och natur inspirera på ett nytt sätt.

Upptäcker nya sidor hos sig själv, både positiva och negativa.

Upplever sig som en del av en helhet och blir mindre självcentrerad. Vissa känner sig inte så ”viktiga” längre. Om man tidigare hade låg självkänsla så känner man ofta inte detta lika starkt längre.

Minskad oro för sjukdom och ohälsa. Man fortsätter emellertid att ta hand om kroppen som förut, men är inte lika upptagen av det.

Ökad osjälviskhet, vilket märks mest hos dem som tidigare tenderat att vara självupptagna.

Pusselbitarna faller på plats. Om livet varit strävsamt och svårförståeligt, så upplever man nu istället ökad känsla av sammanhang och helhet.

Fördjupade relationer med vänner och familj känns viktigare än tidigare. Samtidigt upplever man ofta ett ökat behov av att vara för sig själv - i en så kalladpositiv ensamhet.

Mer spontanitet. Man väljer gärna bort onödiga sociala regler och etikett. En lekfullhet och spontanitet växer fram, vid sidan av förnuftet och det vuxna omdömet. Gamla vanor, rutiner och principer känns inte lika viktiga längre.

Masken tas av. Många ser att man tidigare spelat olika roller och ibland gömt sig bakom masker. Dessa lägger man nu bort för att vara mer sig själv. Man kan dock se att de gamla rollerna hade ett syfte.

Mindre prylar.Många kan uppleva att ägandet av för många saker innebär en börda. Man vill ha tillräckligt, men inte för mycket.

Vishet och tolerans. En känsla av att man inte längre lika bestämt vill säga om något är rätt eller fel. Man undviker därför att komma med direkta råd eller bedömningar.

tisdag 1 mars 2011

Inre och yttre utveckling i balans

Vi lever i en tid då det i många sammanhang inte handlar om ett antingen eller utan om ett både och. Allt fler fokuserar till exempel på såväl den inre som den yttre utvecklingen. Jaget och världen är lika viktiga; inget motsatsförhållande råder. Bosse Angelöw skriver i sin bok Glädjerapporten - goda nyheter om vår värld om denna tidsanda.

Enligt min uppfattning kännetecknas vår tidsålder av att vi är intresserade av helheten, av såväl den personliga som den samhälleliga utvecklingen. Tidigare fanns perioder då vi mer ägnade oss åt den samhälleliga utvecklingen och sedan kom det tider när vi uppmärksammade den inre utvecklingen. Nu börjar vi alltmer intressera oss för både det inre och det yttre. Fler och fler är villiga att omvärdera sin livsstil, att försöka hitta en balans i tillvaron både på det personliga planet och i samklang med de globala sammanhangen.
Vi önskar utveckla en livsstil där vi tar hänsyn till andra människor och till miljön, Vi vill själva må bra och samtidigt bidra till en bättre värld.

torsdag 3 februari 2011

Det händer något

Jag tycker den här dikten är mycket vacker och trösterik. Den handlar om drömmen att uppgå i naturen, ja i hela världsalltet, när man lämnar detta livet. Längtan efter evigt liv uttrycks också i dikten. När en människa dör lever hon vidare i trädens sus och gräsets viskningar.

Det händer något

Det händer något med naturen
när en människa dör
Träden
som sett oss födas
stillnar och förtätas i sin grönska
De minns oss
i sina årsringar
Gräset
som böjt sig under våra fötter
reser sig
segervisst i sin tystnad
När en människa dör
flyttar hon in
i träden och gräset.
Därför susar det alltid av liv
när vinden går genom träden
och får gräset att viska.
Peter Curman

lördag 29 januari 2011

Världsmedborgarskap
Världen är ett enda land och mänskligheten dess medborgare skrev Bahá'u'lláh, Baha´i-religionens grundare. Och Sokrates sa Jag är medborgare, inte i Athen eller Grekland, utan i världen. De här sentenserna kan ses som motton för världsmedborgarskap eller kosmopolitism. Det är en föreställning om att hela mänskligheten bör betraktas som ett samhälle av lika berättigade medborgare utan hänsyn till skiljaktigheter i ras, nationalitet och religion. Jag tycker det är en sympatisk tanke och kanske den enda som på sikt är verkligt hållbar.

World Citizens kan man införskaffa ett världsmedborgarpass.

måndag 10 januari 2011

Ubuntu - vi är, alltså är jag.

Jag älskar begreppet Ubuntu som härstammar från Zulufolket i Sydafrika. Det ät filosofiskt synsätt som närmast kan översättas med medmänsklighet eller en person är en person bara genom andra människor eller jag är den jag är på grund av vad vi alla är.

Det handlar om att vi alla här på jorden är ömsesidigt beroende av varandra, att vi är sammanväxta. Din lycka är min lycka, din olycka är min olycka. En människa med ubuntu är öppen och gläds med andras framgång eftersom hon ser sig som en del av något större. Ubuntu kan ses som ett alternativ till Descartes sentens Jag tänker, alltså är jag, det vill säga Vi är, alltså är jag.